Home       Contact       Winkelmandje (0)
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site van  Vadanashop.

2.0 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot de Vadanashop in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
3.0 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Vadanashop op elektronische bestellingen via de webwinkel Vadanashop.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als 
een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Vadanashop is op 
geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper
geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het 
overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Alle aanbiedingen van Vadanashop zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het 
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
2.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan,
wanneer Vadanashop het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft
ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per 
e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk. 
De overeenkomst kan door Vadanashop herroepen worden in geval de klant niet aan de
Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.5 Koper en Vadanashop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 
elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening
doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De 
elektronische bestanden bij Vadanashop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als
een vermoeden van bewijs. 


Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of
scanfouten.
3.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is,
behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan 
de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde 
goederen retour te zenden.


Artikel 4. Aflevering en leveringstermijnen
4.1 Vadanashop streeft ernaar om producten binnen 7 werkdagen af te leveren. Sommige 
producten hebben een langere levertijd. Vadanashop is niet verantwoordelijk voor eventuele 
vertraging die optreedt bij de bezorging door GLS en TPG Post dan wel enige andere door  ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden voor leveringen in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door Vadanashop is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
4.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door Vadanashop bepaald.
4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
4.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
4.7 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.
4.8 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product(en) retour te zenden. 
Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten.  Vadanashop zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten.  De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de originele factuur en behoort in de originele, niet beschadigde verpakking te zitten.
4.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Vadanashop zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. In geval van beschadiging zijn eventuele kosten van nieuwe verpakking voor rekening van de koper.
4.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantiebepalingen onverminderd van kracht.  


Artikel 5. Betaling
5.1 Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
>Vooruitbetaling op RABOBANK  15 60 65 185  t.n.v. Vadanashop te Venlo
>Contante betaling
>IDEAL betaling.
5.2
5.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vadanashop heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant. 
5.4 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is Vadanashop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen. 


Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid 
6.1 Vadanashop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
6.2 De garantietermijn van Vadanashop komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten onderhoud, of 2. Opzettelijke beschadiging of 3. Onoplettendheid.
6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. 
6.4   Wij hanteren een breng-in garantie, dat wil zeggen dat een defecte machine bij ons moet worden aangeleverd. De defecte machine wordt dan uiteraard direct gratis gerepareerd.
Indien de klant geen mogelijkheid heeft de machine te brengen, kan onze  technische dienst uw machine op lokatie repareren.
U dient dan ook in de garantieperiode de voorrijkosten te betalen.


Artikel 7. Afbeeldingen en specificaties 
7.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties;o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc.op de internetsites van Vadanashop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 


Vadanashop door ProShops Webwinkels